Dojo Kun

 Dojo Kun Audio


Practise Individual Dojo Kun

一、人格完成に努むること

(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Seek Perfection of Character

一、誠の道を守ること

(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru koto

Be Sincere

一、努力の精神を養うこと

(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau koto

Put maximum effort into everything you do

一、礼儀を重んずること

(Hitotsu) Reigi o omonzuru koto

Respect Others

一、血気の勇を戒むること

(Hitotsu) Kekki no yuu o imashimuru koto

Develop Self Control

Class Schedules

Tuesdays
    7:00pm-8:30pm

Saturdays
    10:00am-11:30am


Leinster Grove Community Hall

99 Leinster Grove, Thornbury VIC 3071